วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2556

วิชา คณิตศาสตร์ 
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง จำนวนนับไม่เกิน 100,000
- จำนวนนับไม่เกิน 100,000 จำนวนนับ 10,000
- ค่าประจำหลักและค่าของเลขโดดตามค่าประจำหลัก
- การเขียนตัวเลข แทนจำนวนไม่เกินห้าหลักในรูปกระจาย
- การเขียนตัวเลขแทนจำนวนไม่เกินสี่หลักในรูปกระจาย
- การเปรียบเทียบจำนวน (หลักไม่เท่ากัน และ หลักเท่ากัน)
- การเรียงลำดับจำนวน
- แบบรูปความสัมพันธ์ของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ 3,4,25,50
- แบบรูปความสัมพันธ์ของจำนวนที่ลดลงทีละ 3,4,25,50
- แบบรูปซ้ำ