วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2556

วิชา คณิตศาสตร์ 
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง จำนวนนับไม่เกิน 100,000
- จำนวนนับไม่เกิน 100,000 จำนวนนับ 10,000
- ค่าประจำหลักและค่าของเลขโดดตามค่าประจำหลัก
- การเขียนตัวเลข แทนจำนวนไม่เกินห้าหลักในรูปกระจาย
- การเขียนตัวเลขแทนจำนวนไม่เกินสี่หลักในรูปกระจาย
- การเปรียบเทียบจำนวน (หลักไม่เท่ากัน และ หลักเท่ากัน)
- การเรียงลำดับจำนวน
- แบบรูปความสัมพันธ์ของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ 3,4,25,50
- แบบรูปความสัมพันธ์ของจำนวนที่ลดลงทีละ 3,4,25,50
- แบบรูปซ้ำ


หน่วยการเรียนรู้เรื่อง การบวก
- การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 10,000 และ 100,000 (ไม่มีการทด)
- การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 10,000 และ 100,000 (มีการทด)
- การสลับที่ของการบวก
- การเปลี่ยนหมู่ของการบวก
- โจทย์ปัญหาการบวก
- การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง การลบ
- การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 10,000 และ 100,000 (ไม่มีการกระจาย)
- การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 10,000 และ 100,000(มีการกระจาย)
- ความสัมพันธ์ระหว่างการบวกและการลบ
- โจทย์ปัญหาการลบ
- การบวก,ลบระคน
- โจทย์ปัญหาการบวก,ลบระคน
- การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก,ลบระคน

 วิชา ภาษาไทย
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง กระต่ายตื่นตูม
- พยัญชนะ และ รูปสระ
- ไตรยางค์
- การผันเสียงวรรณยุกต์ตามไตรยางค์
- การอ่านคำยากและบอกความหมายของคำจากเรื่อง กระต่ายตื่นตูม
- อ่านเนื้อเรื่องและตอบคำถามจากเรื่อง กระต่ายตื่นตูม
- การอ่านสะกดคำบอกความหมายคำและเขียนคำจากดรุณบทที่ 1, 3
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง กระต่ายแหย่เสือ
- ส่วนประกอบของคำและคำที่ไม่มีตัวสะกด (แม่ กกา)
- คำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา (แม่กง กม เกย เกอว)
- คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา (แม่กก กด กบ กน)
- การอ่านคำยากและบอกความหมายของคำจากเรื่อง กระต่ายแหย่เสือ
- อ่านเนื้อเรื่องและตอบคำถามจากเรื่อง กระต่ายแหย่เสือ
- การอ่านสะกดคำบอกความหมายคำและเขียนคำจากดรุณบทที่ 6 , 8
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง หมาป่ากับลูกแกะ
- คำควบกล้ำแท้
- คำควบกล้ำไม่แท้
- คำอักษรนำ
- คำที่มีตัวการันต์
- การอ่านคำยากและบอกความหมายของคำจากเรื่อง หมาป่ากับลูกแกะ
- การอ่านเนื้อเรื่องและตอบคำถามจากเรื่อง หมาป่ากับลูกแกะ
- การอ่านสะกดคำบอกความหมายคำและเขียนคำจากดรุณบทที่ 11 , 13
แหล่งที่มาจาก http://www.ektra.ac.th/academic5-y3.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น